Από τις σελίδες του BNBGuesthouse έχετε την δυνατότητα να βρείτε, να κάνετε κράτηση και να Πληρώσετε απευθείας τους προμηθευτές:
Ξενώνων, βίλες, ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, δωμάτια, και άλλες υπηρεσίες.


 Περιορισμός και Ευθύνη της BNBGuesthouse.com

 • Η ευθύνη της BNBGuesthouse.com απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή.

 • Επισημαίνεται ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των Προσφορών, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής ή κάθε εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του πρόσωπο.
 • Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η BNBGuesthouse.com δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Πελάτες-Αγοραστές.
 • Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει αναρτήσει ο Προμηθευτής ή ο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο  πρόσωπο για την προώθηση των υπηρεσιών του. Ως εκ τούτου, ευθύνη για Όποια παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση, όπως αυτή ρυθμίζεται από το Ν. 1961/1991 και το άρθρο 9 σε συνδυασμό με τα άρθρα 9δ και 9ε του Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών, δε δύναται να αποδοθεί ή στοιχειοθετηθεί σε βάρος της BNBGuesthouse.com. Η BNBGuesthouse.com περιορίζεται στην προβολή του προωθητικού υλικού.
 • Η BNBGuesthouse.com μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της.
 • Η BNBGuesthouse.com μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Η BNBGuesthouse.com εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.
 • Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η BNBGuesthouse.com έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της Τράπεζας και του χρήστη.
 • Δεν βαρύνει την BNBGuesthouse.com η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνηση τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της BNBGuesthouse.comς και των χρηστών ηθών.
 • Δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις της BNBGuesthouse.com η επιστροφή χρημάτων, που αντιστοιχούν σε αγορασθείσα υπηρεσία, εάν ο αγοραστής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την ποιότητα των υπηρεσιών των προμηθευτών.
 • Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Η BNBGuesthouse.com δηλώνεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

  Περιγραφές
 • Αγοραστής: κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή 
 • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.bnbguesthouse.com»
 • Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε προσφορά μέσω της ιστοσελίδας.
 • Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος επιλέγει να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές
 • Πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτη: κάθε εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του Προμηθευτή πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, κατόπιν εντολής ή αδείας που του έχει χορηγηθεί και με το οποίο έχει συμβληθεί η Εταιρεία(για παράδειγμα Τουριστικός Πράκτορας,Tour Operator κτλ).